بررسی موسسات تحصیلات عالی در افغانستان
وزارت تحصیلات عالی: دیپلم های جدید دانشگاههای دولتی و خصوص افغانستان از هر نوع جعل و تقلب به دور است
وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
وزارت تحصیلات عالی: دیپلم های جدید دانشگاههای دولتی و خصوص افغانستان از هر نوع جعل و تقلب به دور است
بررسی موسسات تحصیلات عالی در افغانستان
وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
Top 10 University of Afghanistan in 2017
Graduation Ceremony of Group 1366 Graduates of Kabul Medical University
UpToDate Project for Kabul Medical University
استادان: نمی‌گذاریم ملکیت‎های پوهنتون طبی به سکتور خصوصی واگذار شود

Pages